Профіль журналу в Coogle Академія https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&q=source:Історико-географічні дослідження в Україні

«Історико-географічні дослідження в Україні» – збірник наукових праць, фахове продовжуване видання започатковане Інститутом історії України Національної академії наук України 1991 року.

Видання виходить українською, англійською та польською мовами один раз на рік. На сьогодні побачили світ 16 випусків збірника.

Збірник присвячений осмисленню теоретичних та методичних засад дослідження історичного простору, проблем і тенденцій розвитку історичної географії та історії картографії в Україні та світі, з'ясуванню ролі регіональних та локальних чинників у житті українського суспільства на різних історичних етапах, простеженню еволюції формування історико-географічних регіонів та ландшафтно-територіальної структури України.

Тематика статей та рецензій досить широка й охоплює актуальні питання історичної географії, історичного джерелознавства, ГІС в історичних дослідженнях, історії картографії, історичного картографування, біографістики, регіоналістики та урбаністики. Пріоритетними напрямами наукових студій є  історико-географічна специфіка України в просторовому вимірі, пошук сучасних стратегій вивчення геополітичних та геокультурних аспектів регіональної та локальної історії, геоісторичний аналіз етнонаціональних проблем, ментально-історичної регіональної самосвідомості, впливу геокультурних факторів на формування ідентичності та культури пам'яті.

Збірник наукових праць «Історико-географічні дослідження в Україні» упорядковується та готується до друку відділами історичної регіоналістики і спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України. Він є унікальним міжгалузевим спеціалізованим виданням теоретико-методологічного, регіонально-історичного та картографічного спрямування в Україні, в якому публікуються міждисциплінарні дослідження історико-географічної тематики в контексті світових тенденцій розвитку глобалістики та регіоналістики. Синергетичний ресурс історичної географії створює широкі можливості для інтеграції методів гуманітарних і природничих наук та репрезентації її інформаційного потенціалу.

Структурно збірник складається із традиційних розділів «Історична географія», «Історична картографія», «Історія картографії», «Історіографія», «До дискусії», «Огляди. Відгуки. Рецензії», в яких вміщуються історичні джерела, рецензії, огляди, матеріали круглих столів та публічних дискусій.

Довідковий апарат видання містить короткі відомості про науковий статус, сферу дослідницьких інтересів, посаду і місце роботи авторів опублікованих праць.

Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі історичної географії та картографії, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією, географією та культурою.

 

Сторінка часопису на сайті Інституту історії України